kallelse till årsmötet

Inbjudan till BKK-årsmötet: Måndag13 februari 2017 kl.19:00 i klubbhuset på Näset

 • Årsmötesförhandlingar med bl.a. val av styrelse mm.
 • Valberedning för närvarande är Per Quick och Lars-Erik Myhrman och från styrelsen utsedd representant.
 • Efter årsmötet bjuder vi på något att äta

Med denna inbjudan bifogas information om medlemsavgift och kanotplatshyra för 2017. Betalas till klubbens pg 337166-3 senast 2017-03- 31.

För att hålla vårt medlemsregister uppdaterat ber vi alla medlemmar maila uppgifterna till Bofors Kanotklubb på styrelsen@boforskanotklubb.se

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet.

Dagordning

1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

2 Mötets behöriga utlysande

3 Fastställande av dagordningen och tillägg av fler övriga frågor och inkomna motioner.

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet

5 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet.

6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för år 2016

7 Revisionsberättelse

8 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016

9 Fastställande av medlemsavgift samt kanotplatshyra för år 2017.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017

10 Av styrelsen förberedda propositioner och inkomna motioner

 • Proposition 1): Deltagande i den idrottsliga verksamheten. När det gäller ersättning och deltagande i tävlingsverksamhet.
 • Proposition 2): Styrelsen ämnar bilda ett aktiebolag för att bidra till finansiering av klubbens verksamhet vid exempelvis drakbåtsfestival

11 Val

 • a ordförande för 1 år
 • b två ledamöter för 2 år
 • c två styrelsesuppleanter för 1 år
 • d två revisorer för 1 år
 • e två/alternativt 1 revisorssuppleanter för 1 år
 • f tre ledamöter till valberedningen varav en är utsedd av styrelsen som inte är på valbar plats
 • g val av ombud till SDF och andra möten där föreningen bör vara representerad

12 Övriga frågor

 • Information om det nya låssystem
 • Aktiv medlem? Vad är det?
 • Samarbete med andra föreningar/skolverksamhet.
 • Ledare till vuxenpaddlingen och kanotskolan 2017
 • Deltagande i drakbåtsaktiviteten 2017
 • Hemsidan/Nya loggan
 • Övriga aktiviteter under 2017

13 Avslutning

14 Förtäring